Konferencja w Spale

  • -

We wrześniu 2015r.  MicroBios-Eko był uczestnikiem i współorganizatorem konferencji w Spale.
Tematem tego spotkania było: ,Gospodarka wodno-ściekowa w gminach w nowej perspektywie finansowej
2014-2020”

Podejmowano następujące tematy:

„Kryteria i zasady wyboru rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej (uwarunkowania prawne, ekonomiczne, technologiczne, ekologiczne, społeczne)” – inż. Wiesław Klaus – technolog oczyszczania ścieków.

„Metody oczyszczania ścieków – wybrane technologie przydomowych oczyszczalni ścieków”.

„Polskie i Europejskie Normy  oraz certyfikaty  dla małych oczyszczalni ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 RLM” –  Anna Biela, ekspert ds. atestacji i norm wyrobów instalacyjnych.

„Odnawialne Źródła Energii – możliwości finansowania Inwestycji na wybranym przykładzie”.

,,Proces osuszania osadów ściekowych oraz innych materiałów o wysokim stopniu uwodnienia – najnowsze technologie”  Marcin Kwiecień.

Założenia finansowe dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Możliwości współfinansowania inwestycji z środków zewnętrznych
w ramach PROW oraz RPO”, prezentacja przedstawicieli  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 „Dofinansowanie POŚ ze środków WFOŚIGW”, prezentacja przedstawicieli WFOŚIGW w Łodzi.